Chính sách bảo mật

Chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, và vì thế chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.